วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2553

โปรแกรม CPUZ

ตรวจสอบขัอมูลและสเปค ฮาร์ดแวร์เตรื่องคอมที่ใช้อยู่
http://www.ziddu.com/download/9440956/cpuz_153_setup.exe.html

โปรแกรมช่วย updatedriver

updatedriver แสนง่ายดัวย Drivermax
http://www.ziddu.com/download/9440833/drivermax.exe.html

วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2553